Cân đếm điện tử Shinko ALC

Cân đếm điện tử Shinko ALC
Model: GS ALC1.5, GS ALC3, GS ALC6, GS ALC15, GS ALC30. Chức năng trừ bì , tự động trở về không, tự động tắt nguồn khi không sử dụng cân.